logo Funduszy Europejskich
flaga Rzeczypospolitej Polskiej
flaga Uni Europejskiej
flaga Uni Europejskiej

Projekty

WSPÓŁFINANSOWANE

z Funduszy Europejskich

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wirtualna Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Wybrana oferta:

Oferent: BCO24 Sp. z o.o. Oferowana cena: 48.000,00 zł netto

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami (do pobrania):

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW MANAGERA DS. REALIZACJI I ROZLICZEŃ PROJEKTU

Zapytanie ofertowe

NGROUP SYSTEM SP. Z O.O. stosując zasadę rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wirtualna Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup usług w zakresie pełnienia obowiązków Managera ds. realizacji i rozliczeń projektu


Termin składania ofert – do 21.10.2020

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami (do pobrania):

  • 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2020/POPC
  • 2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
  • 3. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  • 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
  • 6. Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług
  • 7. Klauzula informacyjna
logo Funduszy Europejskich
flaga Rzeczypospolitej Polskiej
flaga Uni Europejskiej
flaga Uni Europejskiej